Takster:
Fritidsklub   9/10 – 12 år            530,- kr./md.
Fritidsklub      13 – 15 år            310,- kr./md.
Ungdomsklub 16 - 18                 117,- kr./md.

Priserne er gældende fra 1/1-18

 

Økonomisk friplads kan søges af forældre indenfor nedenstående indtægtsgrænser.

Indtægt Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne

Til og med 173.801 kr.

Betalingen udgør 0%.

173.801 kr. til 177.653 kr.

Betalingen udgør 5% 

177.654 kr. til 539.799 kr.

Betalingen forhøjes med 1 procent for hver 3.852 krs'  indtægtsstigning.

539.800 kr. eller derover

Betalingen udgør 100%

  • Er der mere end et barn under 18 år i hjemmet forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet.
  • Indtægtsgrænsen forhøjes med 60.801 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Ansøgning om hel eller delvis fripladstilskud indberettes digitalt på Greve Kommunes hjemmeside eller www.borger.dk

Pædagogisk friplads

Pædagogisk friplads ydes af sociale og pædagogiske årsager.

Halv pædagogisk friplads for børn med betydelig og varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne

Forældrebetalingen bliver nedsat til halvdelen til børn med vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

For yderligere oplysninger vedr. pædagogisk friplads kan der rettes henvendelse til Helle Bøge Jensen.

 

Friplads i forbindelse med forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger ydes under hensyntagen til en samlet vurdering af barnets tarv. Ydelsen bevilges efter Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 1. 
Yderligere oplysninger vedr. §. 52 stk. 3 nr. 1 kan fås ved henvendelse til Familieafdelingen, telefon 43 97 97 97.

Søskendetilskud

Kommunen yder et søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud efter § 76 i lov om dagtilbud, i privatpasning med tilskud efter § 80 i lov om dagtilbud og i skolefritidsordninger i lov om folkeskolen.

  • Der ydes ikke søskendetilskud til børn og unge optaget i klubtilbud.
  • Tilskuddet ydes i forhold til de billigste pladser.

Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af ikke samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.

undefinedundefined